Motorola takes wearable technology to the next level with their neck tattoo.

Motorola takes wearable technology to the next level